Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

De Nederlands-Franse betrekkingen

De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en multilaterale contacten.

Internationale betrekkingen versterken de economische positie van ons land en bevorderen de welvaart, stabiliteit en veiligheid in andere regio’s. Nederland is gebaat bij internationale afspraken waaraan landen zich verbinden, zodat zij op basis van die afspraken vanuit een gelijke uitgangspositie samenwerken. Een beschrijving van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Context

De bilaterale betrekkingen zijn intensief en breed geschakeerd. Zeer geregeld zijn bilateraal overleg en samenwerking op politiek, hoogambtelijk en operationeel niveau aan de orde van de dag. Voorbeelden zijn de gezamenlijke bilaterale werkgroepen op het gebied van drugs, de Frans-Nederlandse besprekingen op het gebied van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid, de geïnstitutionaliseerde operationele politie- en douanesamenwerking en de Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad die tussen 2003 en 2013, ook met het maatschappelijk middenveld, activiteiten organiseerde ter stimulering van duurzame Frans-Nederlandse samenwerking. In 2014 werd deze Samenwerkingsraad opgevolgd door een nieuw Frans Nederlands partnerflatform: het Frans-Nederlands Initiatief.

Politiek

In april 2005 aanvaardden de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen de “Haagse verklaring inzake gemeenschappelijke perspectieven” (de Haagse verklaring). Door de verklaring worden de betrekkingen met Frankrijk op een hoger niveau gebracht en wordt de samenwerking verder geïntensiveerd. De Haagse verklaring bouwt voort op een in 2002 vastgelegde Relevé de Conclusions, een gemeenschappelijke verklaring van de beide Ministers van Buitenlandse Zaken ter intensivering van de betrekkingen tussen de beide landen.

Op basis van de actualiteit worden de terreinen van overleg en samenwerking steeds bijgesteld en uitgebreid.

Economie

Frankrijk en Nederland zijn strategische handels- en investeringspartners. Frankrijk is met € 36 mld (2012; 30 mld jan-okt 2013) ) het derde exportland voor Nederland en Frankrijk exporteert € 17 mld. (2012; 14,5 mld jan-okt 2013) naar Nederland.

Het Nederlandse bedrijfsleven weet Frankrijk in toenemende mate te vinden. De handelsrelaties tussen Nederland en Frankrijk bieden nog volop groeikansen, zeker ook voor het MKB. Daarnaast zouden Frankrijk en Nederland gezamenlijke initiatieven kunnen ontwikkelen ten aanzien van nieuwe producten en marktontwikkeling

In januari 2014 bracht de Franse president Francois Hollande een bezoek aan Nederland. Hij sprak de ambitie uit de betrekkingen met Nederland een nieuwe impuls te willen geven. Uit contacten met Franse overheid en bedrijfsleven blijkt bovendien dat Nederland vaak als voorbeeld wordt genomen voor de manier waarop veranderingen moeten worden aangepakt en doorgevoerd.

Cultuur

De culturele contacten tussen Frankrijk en Nederland zijn eveneens intensief. Op het terrein van het internationale cultuurbeleid zijn beide landen voor elkaar prioriteitsland. Artistieke contacten en uitwisselingen komen veelal zonder overheidsbemoeienis tot stand.

Zie voor actuele informatie op het gebied van cultuurbeleid de website van DutchCulture.

Ontwikkelingssamenwerking

De samenwerking tussen Nederland en Frankrijk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is de laatste jaren toegenomen. Tijdens een ontmoeting tussen de voormalige minister van ontwikkelingssamenwerking, Van Ardenne, en haar toenmalige Franse ambtgenoot in juli 2004, werd afgesproken om de samenwerking te versterken.

Verdragen

Voor de meest actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de verdragenbank.